Referat fra Generalforsamlingen


Referat fra Generalforsamling i Aabenraa Lokal-Tv
afholdt i Det Kreative Hus den 30. juni 2020.


Generalforsamlingen er afholdt på dette tidspunkt, som følger af restriktioner indført i februar og marts 2020.

Disse restriktioner medførte, at der ikke kunne afholdes GF i første kvartal af 2020, hvilket er en forudsætning ifølge vedtægterne frem til denne GF.

Uddrag af vedtægter for AL TV vedtaget i 1999:


Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Godkendelse af det reviderede regnskab samt forelæggelse af årsbudget
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelse
 7. Valg af 2 suppleanter
 8. Valg af 2 revisorer
 9. Eventuelt

Generalforsamlingen afholdtes i Det Kreative Hus mødelokaler under iagttagelse af gældende restriktioner, i den henseende, var GF fuldtallig.


ALTV formand Karsten Espersen bød velkommen til fremmødte og startede GF med at foreslå Kurt Christiansen som dirigent.


 1.  Kurt Christiansen takkede for valget og indledte med at konstatere generalforsamlingen korrekt indvarslet med nødvendige varsler i forhold til situationen (COVID 19 restriktioner), således afklaret startede Kurt med at orientere om, at bestyrelsen havde valgt at prioritere rækkefølgen i dagsordenen, således at 5. Indkomne forslag kom før 4. Fastsættelse af kontingent. Dette begrundet i, at bestyrelsen havde fremsat forslag til nye vedtægter, som bl. a. indebar en ændring af kontingenter, således at medlemmerne – såfremt vedtægtsændringerne godkendes med foreslåede ordlyd – fremover deles op i:

  a) A-medlemmer som tæller reelt aktive medlemmer.
  b) S-medlemmer som omfatter støttemedlemmer.
  c) Sfo-medlemmer som omfatter Støtte-Forenings-Medlemmer.
  d) Sfi-medlemmer som omfatter Støtte-Firma-Medlemmer.

  Derefter gav Kurt ordet til formanden for at aflægge bestyrelsens beretning. (Se vedhæftede beretning).

 2. Karsten aflagde bestyrelsens beretning og besvarede spørgsmål i denne forbindelse. Bestyrelsens beretning blev godkendt. Se beretningen som vedhæftet fil.
 3. Kasserer Britta Hæstrup fremlagde regnskab for perioden og forklarede regnskabets punkter. Se vedhæftede regnskab. Regnskabet godkendtes. Under fremlæggelse af regnskab blev det fremhævet, at der var ansøgt om tilskud til ALTV. Tilskuddet fra SE udviklingsfond skal anvendes til indkøb af nyt kamera.

 4. (5) Indkomne forslag. Den siddende bestyrelse har sammen udarbejdet et forslag til nye vedtægter. Disse vedtægter blev indgående diskuteret under punktet, det fulde resultat, der blev vedtaget, kan ses på vores hjemmeside. Link til vedtægter her.

 5. (4) Fastsættelse af kontingent. Fastsættes til: A-medlemmer er kr. 100 for fuldt medlemskab med stemmeret, S-medlemmer er kr. 100, Sfo-medlemmer er kr. 300 og Sfi-medlemmer er kr. 500.

 6. Valg af bestyrelse. 3 bestyrelsesmedlemmer vælges. Valgt blev Ruth, Britta og Bent (Nyvalg)

 7. Valg af 2 suppleanter. Valgt blev Kai og Kurt

 8. Valg af 2 revisorer. Valgt blev Jette og Sigrun

 9. Eventuelt

Gunnar Thomsen der har været meget behjælpelig med opstart af ALTV, efter den omtumlede periode siden 2018 har ikke mulighed for at være til stede i tidligere omfang, dette beklages, men stor tak til Gunnar for den ydede støtte.

Vi skal være mere synlige i flere medier og generelt i aktiviteter i Aabenraa. Hvor muligt i gågaden og i Aabenraa Hallen.


Vi skal tilstræbe en Facebook gruppe, hvor der kan opnås LIKES og linkes til hjemmeside.

 

Dirigent                                                                                                                         Referent

Kurt Christiansen                                                                                                          Flemming Borg