Vedtægter for ALT

Vedtægter for Aabenraa Lokal TV • § 1. Navn og hjemsted.
  Foreningens navn er ”Aabenraa Lokal TV”. (ALT)
  Foreningen er hjemmehørende i Aabenraa kommune.
   
 • § 2. Formål.
  Stk 1. Foreningens formål er at drive lokal tv-virksomhed i Aabenraa kommune i overensstemmelse med lovgivningen om lokal radio- og tv-virksomhed. Foreningen har ingen politisk eller religiøs retning eller tilhørsforhold.
  Stk 2. Foreningen har mulighed for at være medlem af en fælles fritidssammenslutning af foreninger, der har til formål at bistå nærradio- og lokal-tv-virksomhed samt evt. andre foreninger til gavn for ALT.   
                                              
 • § 3. Medlemsforhold.
  Stk 1. Medlemskab opnås ved indbetaling af kontingent. Der skelnes mellem arbejdende medlemmer = A-medlemmer, som tæller aktive frivillige, bestyrelsesmedlemmer og evt. medlemmer, som af bestyrelsen er tildelt tillidshverv, og mellem støtte medlemmer = S-medlemmer.
   
  Stk 2. Som A-medlem kan optages personer, som af bestyrelsen for ALT vurderes at kunne bidrage til at ALT opfylder sine formål jfr. §2. Ethvert A-medlem er forpligtet til at udvise initiativ og være aktiv, herunder jævnlig mødeaktivitet. A-medlemmer skal overholde disse vedtægter.
   
  Stk 3. A-medlemmer som ikke er aktive jfr. foranstående kan ekskluderes som A-medlem ved bestyrelsens beslutning, og generalforsamlingen orienteres herom ved førstkommende generalforsamling. Udmeldelse som A-medlem kan ske ved skriftlig henvendelse til formanden, herunder e-mail, med 8 dages varsel. Det forudsættes, at evt. igangværende arbejde for ALT overdrages til foreningen inden udmeldelse.
                                                                                                                                          
  Stk 4. Alle medlemmer kan deltage på generalforsamlinger; men kun A-medlemmer har stemmeret. Medlemskabet er personligt og giver ret til 1 stemme på ordinær generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling.

  Medlemskabet gælder fra indbetaling og til udgangen af det kalenderår, hvori der er indbetalt. Bemærkning hertil er, at kassereren skal udsende opkrævning samtidig med indkaldelse til afholdelse af årets generalforsamling.


                                                                                        
  Stk 5. Kassereren fører medlemskartotek ud fra indbetalte kontingenter, så derfor skal kontingentindbetalinger være påført indbetalerens navn og e-mail adresse                                                                                                                                                 
  Der kan tegnes særlige S-medlemskaber for foreninger og firmaer.<
   
 • § 4. Generalforsamling
  Stk 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Kun foreningens medlemmer er valgbare. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Den ordinære generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte A-medlemmer. Beslutninger afgøres ved simpelt flertal. Ved stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt. Ethvert stemmeberettiget medlem kan kræve skriftlig afstemning.
   
  Stk 2. Vedrørende vedtægtsændringer og opløsning af foreningen gælder særlige procedurer jfr. § 10 og § 11.                                                                                                                                         
  Stk 3. Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af marts måned og indkaldes med 3 ugers varsel ved bekendtgørelse i ALTs medier samt udsendes til alle medlemmer på e-mail.               
   
  Stk 4. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.       <
                                                                                     
 • § 5. Dagsorden for ordinær generalforsamling.
  * Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
  * Valg af dirigent

  * Bestyrelsens beretning
  * Godkendelse af det reviderede regnskab samt forelæggelse og godkendelse af årsbudget
  * Fastsættelse af kontingent for A=aktive medlemmer; S= støttemedlemmer; Sfo=støtte foreningsmedlemmer og Sfi= støtte firmamedlemmer.
  * Indkomne forslag
  * Valg af bestyrelse i henhold til § 7 stk 1.
  * Valg af suppleanter i henhold til § 7 stk 1
  * Valg af  revisorer i henhold til § 7 stk 1.
  * Eventuet                                                                                                                                                 

                                                                                                                                              
 • § 6. Ekstraordinær generalforsamling
  Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når mindst halvdelen af bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 20 % af A-medlemmerne fremsætter krav om det, med angivelse af dagsorden. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst 2 ugers varsel. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker på samme måde som indkaldelse til ordinær generalforsamling.

 

 • § 7. Foreningens daglige ledelse
  Stk 1. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af ALT. Bestyrelsen består af 5–7 medlemmer. 3 medlemmer er på valg i lige år og resterende medlemmer er på valg i ulige år. På den ordinære generalforsamling vælges1-2 bestyrelsessuppleanter, der er på valg hvert år. Desuden vælges 1-2 revisorer, der er på valg hvert år.
   
  Stk 2. Bestyrelsen konstituerer sig hvert år efter den ordinære generalforsamling med formand, næstformand, kasserer og sekretær.  
                                                                                                                                                                                              
  Stk 3. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.                                                                                                    
   
  Stk 4. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.                                                                                                                                               
  Stk 5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsen er til stede. Afgørelser træffes ved simpelt flertal, og ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.                                                                                                                       
   
  Stk 6. Der laves beslutningsreferater over bestyrelsesmøderne. Disse godkendes på efterfølgende bestyrelsesmøde.                                                                                                                                                    
   
  Stk 7. Bestyrelsen kan ansætte personale, og beslutte at danne en redaktion. Bestyrelsen fastsætter forretningsorden for redaktionens arbejdsopgaver.

 • § 8. Tegningsregler
  Stk 1. Foreningens midler indsættes i et pengeinstitut i foreningens navn. Heraf kan hæves af kassereren samt de personer, som bestyrelsen giver fuldmagt hertil. Ved optagelse af lån, tegnes foreningen af hele bestyrelsen. Stk 2. Foreningen er ansvarlig for overholdelse af persondataforordningen af 25. maj 2018. Foreningens persondataprocedure skal fremgå af ALT´s hjemmeside.
   
 • § 9. Regnskabsår
  Regnskabsåret går fra den 1. januar til den 31. december, og inden udgangen af februar måned er kassereren pligtig til at overgive årsregnskabet til den/de valgte revisorer. 
                                         
 • § 10. Vedtægtsændringer
  Ændring af foreningens vedtægter samt opløsning af foreningen kan ske på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. Ved vedtægtsændringer kræves, at mindst halvdelen af foreningens A-medlemmer er til stede på generalforsamlingen, og endvidere at 2/3 af disse stemmer for ændringen. Såfremt vedtægtsændringerne ikke kan ændres som følge af, at der ikke er mødt tilstrækkelige A-medlemmer, indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling med i § 10 gældende varsel. Den ekstraordinære generalforsamling er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødtes antal, men hvor beslutning om vedtægtsændring ligeledes kræver 2/3 majoritet af de stemmeberettigede fremmødte.
   
 • § 11. Opløsning
  Stk 1. Forslag om evt. opløsning af foreningen skal ske på to efter hinanden indvarslede generalforsamlinger afholdt med mindst 2 ugers varsel. Opløsningen skal på generalforsamlingerne vedtages med 3/4 af de fremmødte A-medlemmer.
  Foreningens evt. midler tilfalder, efter bestyrelsens afgørelse, almen nyttigt kulturelt eller socialt arbejde i Aabenraa kommune. Stk 2. Ved opløsning af foreningen hæfter foreningen alene med sin formue.
   

  Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 9. december 1999 med ændringer vedtaget på den ordinære generalforsamling 27. marts 2008 samt den ordinære generalforsamling 23. marts 2009, og igen ændret til ovenstående på generalforsamling 30. juni 2020. Generalforsamlingen blev afholdt senere på grund af CORONA nedlukning af samfundet.
     

  Originaldokument underskrevet af:

   

  Karsten Espersen                                         Britta Hæstrup                                                            Kurt Christiansen                             Formand                                                       Kasserer                                                                     Dirigent